Pla Resistir - Ajudes parèntesi

 

Què són les Ajudes Parèntesi?

És un pla d’ajudes directes dissenyat en coordinació amb els ajuntaments i les diputacions provincials.

La Generalitat hi aporta 100 milions (el 62,5 ); les diputacions, 36 milions (22,5 ), i els ajuntaments, 24 milions (15 ).

Aquestes ajudes estan dirigides a autònoms i petites empreses dels sectors de l’hostaleria, la restauració, l’oci i les activitats culturals i esportives.

 

Qui pot sol·licitar-les?

Autònoms i empreses amb un màxim de 10 treballadors amb les següents característiques:

  • Que figuren d'alta en la matrícula municipal de l'Impost d'activitats Econòmiques (IAE) d'aquest municipi.
  • Que figuren en el llistat d'exemptes de l'IAE d'aquest municipi per aplicació dels requisits legals vigents sempre que figuren d'alta en el Cens d'empresaris, professionals i retenidors.
  • Que es troben en funcionament en data 31 de desembre de 2020.
  • Que estiguen donats d’alta en algun dels epígrafs de CNAE o IAE prevists a l’annex I i a l’annex II de conformitat amb el que estableix el Decret llei 1/2021, de 22 de gener, del Consell.

 

Quantia de les ajudes

  1. Una quantitat fixa de 2.000 € per cada autònom/a o empresa amb un màxim de 10 treballadors/es.
  2. Una quantitat fixa de 200 € per cada treballador/a o autònom/a col·laborador/a, afiliat/da a la Seguretat Social a data 31 de desembre de 2020 d'aquestes empreses i autònoms/es.

NOTA: La concessió de les ajudes estarà condicionada a la disponibilitat pressupostària i, en tot cas, fins esgotar-se el crèdit adreçat a la convocatòria.

 

Termini de presentació de sol·licituds

Del 12 de febrer a l'11 de març (tots dos inclosos)

NOTA: La resolució i pagament d'estes ajudes es realitzarà en un termini màxim de 3 mesos a comptar des de l'endemà de la publicació de les bases.

 

Com puc saber si a l'IAE en el qual estic donat d'alta li correspon l'ajuda?

En el Decret Llei així com en les bases aprobadas per l'Ajuntament figuren els codis CNAE beneficiaris.  

Si coneixes el codi de l'IAE en el qual figures d'alta, pots comprovar l'equivalència en l'ANNEX I de les bases de l'Ajuntament.

 

  Consulta els codis CNAE

  Consulta l'equivalència dels codis de l'IAE

 

Documentació

Podeu descarregar la documentació FENT CLIC en els següents enllaços.

  Bases de la convocatòria

  ANNEX II. Model de sol·licitud

  Cartell Anunciador