Ajudes destinades a la realització de treballs de rehabilitació del casc antic 2022

 

Finalitat i objecte de la convocatòria.

 • Constitueix l’objecte d’aquestes bases regular i fixar els criteris i el procediment per a la concessió de subvencions per a dur a terme treballs de rehabilitació d’immobles al casc antic d’Aielo de Malferit.
 • Estes bases regulen el procediment en règim de pública concurrència, d’acord a l’article 22.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
 • La present convocatòria denominada “ajudes a la realització de treballs de rehabilitació del casc antic”, té com a objectius fonamentals: Incentivar la realització d’actuacions de conservació i manteniment d’immobles emplaçats al casc antic, per evitar el deteriorament tant dels edificis així com el degradació de l’entorn per la qual cosa es objecte d’aquestes ajudes la realització de l’informe d’avaluació de l’edifici en tot el sol urbà residencial i la rehabilitació d’immobles de les xones del nucli històric tradicional i ampliació del casc.

 

Beneficiaris i requisits

 • Podran obtindre la condició de beneficiari les persones físiques o jurídiques que ostenten la propietat de l'immoble que es pretén rehabilitar, així com els arrendataris o usufructuaris d'immobles, amb autorització del propietari. En el cas edificis d'habitatges amb diversos propietaris i divisió horitzontal de la propietat, i quan l'actuació afecte elements comuns de l'immoble, serà necessari que haja constituït una comunitat de propietaris per a poder sol·licitar les ajudes. No es podrà sol·licitar l'ajuda si no està constituïda la comunitat de propietaris a la data de sol·licitud de l'ajuda.
 • No podran obtindre la condició de beneficiari les persones o entitats anteriors en les quals concórrega alguna de les prohibicions contingudes en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
 • Els sol·licitants no podran ser beneficiaris si en ells concorre alguna de les prohibicions establides en l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

En tot cas, haurán d’estar al corrent de les obligacions tributaries a l’Hisenda Local, amb l’Agencia Tributaria i la Tesorería de la Seguretat Social.

 • En allò no previst en aquestes bases, s'aplicarà el que disposat a l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, així com els articles 18 i 19 del Reial Decret 887/2006, de21 de juliol, per el qual s’aprova el Reglament de la llei 38/2003, de17 de novembre, General de Subvencions, en lo referent 

 

Actuacions subvencionables

Seran subvencionables els treballs que es detallen en la base 1 de l'ordenança reguladora de les ajudes, en les condicions indicades, en concret:

 • Informe d'Avaluació de l'Edifici (IEE).
 • honoraris derivats de l’estudi arqueològic.
 • Reparació o substitució de cobertes, canals i baixants exteriors.
 • Reparació o execució de revestiments de façanes a la via pública .
 • Col·locació o substitució de fusteries exteriors.
 • Pintura de façana i els seus elements de fusteria i reixes.
 • Eliminació d'elements impropis.
 • Impermeabilització i tractament de mitgeres.
 • Treballs de substitució o eliminació de materials que contenen amiant.

En tot cas les actuacions o treballs que es pretenguin realitzar hauran d’adequar-se a la tramitació administrativa que hi corresponga, per la qual cosa haurà de tramitar-se, prèviament la corresponent llicència d’obres o declaració responsable; per tal que les actuacions pugin ser objecte de la present subvenció.

 

Termini de presentació de sol·licituds del 28 d'abril a l'1 d'octubre de 2022.

 

DOCUMENTACIÓ.

SUBVENCIONS DESTINADES A ALUMNAT ESCOLARITZAT EN L’ ESCOLETA INFANTIL MUNICIPAL LA SERRATELLA DURANT. CURS 2022/2023.

 

Objecte de la subvenció.

L'objecte de la subvenció es finançar part de la despesa que venen assumint les famílies per l’adquisició de material escolar no curricular corresponents al 1er Cicle d’ Educació Infantil,  durant el curs 2022/2023.

 

Requisits dels beneficiaris .

Podran sol·licitar aquesta subvenció els  tutors legals, mares o pares d’ alumnes  escolaritzats  en l’ EIM La Serratella durant el curs 2022-2023, que presenten la corresponent sol·licitud segons model normalitzat, dintre del període fixat a la convocatòria.

 

Quantia de la subvenció.

L’import que l’ajuntament d’Aielo de Malferit destine a aquestes subvencions serà el consignat al pressupost de despeses de cada exercici pressupostari.

En tot cas es fixa una quantia màxima de 3.000 euros a càrrec de l’aplicació pressupostaria 47201 231.

La quantia individual que es concedisca en concepte de subvenció, de conformitat amb les següents bases no excediran de 30 euros per persona beneficiaria.

 

Termini de presentació del 26 d'abril al 4 de maig de 2022

 

Fases de la convocatòria

AJUDES SOCIALS DESTINADES A NAIXEMENTS, ACOLLIMENTS I ADOPCIONS EN 2021

Objecte

Concessió de subvencions per a les famílies d’Aielo de Malferit pel naixement o adopció de fills/es durant l’any 2021.

 

Beneficiaris i requisits

Els destinataris, sol·licitants de les ajudes, podran ser els progenitors o adoptants del xiquet/s, titulars del Llibre de Família en el qual figure registrat el seu naixement o adopció durant l’any 2021.

Tant els sol·licitants com el bebè han d’estar empadronats en Aielo de Malferit. En el cas dels sol·licitants, ambdós abans del 31 de desembre de 2021.

El naixement o l’adopció ha d’haver tingut lloc entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2021 (tots dos inclosos).

*Consultar altres condicions per ser beneficiari a la base cinquena i sisena.

 

Quantia de l’ajuda

L’ajuda econòmica serà de 200€ per naixement o adopció de fill/a en el període comprès entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2021, tots dos inclosos.

 

Finançament

El pressupost destinat a finançar la present convocatòria serà de 5.500 euros, amb càrrec a la corresponent partida pressupostària, del pressupost prorrogat de l’Ajuntament d’Aielo de Malferit de l’any 2021.

 

Sol·licituds i documentació

Per sol·licitar la subvenció caldrà presentar, a més, la documentació següent:

 • Fotocòpia del DNI o equivalent de la persona sol·licitant.
 • Declaració responsable de no estar sotmès en cap de les circumstàncies previstes a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i al Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que s’aprova el Reglament de la Llei38/2003, requerides per a tenir la condició de persona beneficiària de la subvenció.
 • Còpia del llibre de família o còpia de la resolució del jutjat en els casos d’adopció.
 • Justificant de titularitat bancaria del número de compte on els beneficiaris sol·liciten rebre la subvenció o manteniment de tercers.
 • Autorització per a que a l’Ajuntament d’Aielo de Malferit per a comprovar l’existència d’incompliment d’obligacions tributaries amb la hisenda local, i a obtindré de l’Agencia Estatal de l’Administració Tributaria i de la Tresoreria General de la Seguretat Social l’acreditació d’estar al corrent en el compliment d eles obligacions tributaries i amb la seguretat social. En cas de no autoritzar a l’Ajuntament d’Aielo de Malferit a la realització de dites consultes hauran d’aportar-se els certificats corresponents.

L’ajuntament comprovarà d’ofici l’empadronament.

 

Termini de presentació de sol·licituds

El termini per presentar sol·licituds serà del 25 de febrer al 25 de març de 2022 (tots dos inclosos).

 

Gestió, pagament i justificació pertinent

El pagament de l'import de l’ajuda es realitzarà mitjançant ingrés al compte bancari facilitat per les persones sol·licitants atenent a: 

 • El primer 50 de l’ajuda es liquidarà directament quan finalitze el termini de sol·licitud de la subvenció i una vegada resoltes les ajudes per l’òrgan competent, mitjançant ingrés bancari. Esta part queda subjecta al fet que les persones beneficiàries hagen acreditat tota la documentació necessària per rebre la subvenció i es reunisquen els requisits recollits a les bases per ser beneficiaris.
 • La liquidació del 50 restant queda condicionada a la justificació, per part de les persones beneficiaries, de la quantia total corresponent al 2n pagament amb factures i/o tickets originals de compres realitzades als comerços de la localitat durant l’any 2021. S’estableix un termini de dos mesos, comptadors a partir de l’endemà de la notificació de concessió de subvenció per aportar dites factures i/o rebuts mitjançant registre d’entrada. Una vegada justificada degudament esta quantia, l’ajuntament procedirà al corresponent abonament.

 

Altres dades

Les sol·licituds es presentaran en el Registre General d'Entrada de l'Ajuntament d'Aielo de Malferit o mitjançant qualsevol dels procediments previstos en la legislació vigent.

 

Documentació

 Extraxte Bases BOP núm 38 del 24 de febrer de 2022

 

 Bases ajudes naixements en 2021 definitives amb promoció del comerç local  

 

 Sol·licitud de Subvencio per Naixement, Adopció o Acolliment  

 

 ANNEX III. manteniment tercers  

 

  RESOLUCIÓ DE LES AJUDES (31/05/2022)

 

  RESOLUCIÓ FINAL DE LES AJUDES (14/09/2022)

 

  ANUNCI 2n pagament de les ajudes (30/09/2022)

 

 

 

 

 

Subvencions ordinàries a associacions d'àmbit local, entitats esportives i altres, per a l’exercici 2022

 

Finalitat i objecte de les ajudes.

Associacions culturals, educatives, esportives, festives, socials i de caràcter similar, que promoguen projectes /  activitats amb una clara projecció social i/o utilitat publica, que es realitzen durant l’exercici  2022 i en tot cas fins el 31 de desembre de 2022 i tinguen lloc en la localitat d’ Aielo de Malferit.

No es concediran ajudes en els següents casos:

• Activitats en les quals els únics beneficiaris/participants siguin els socis de l'entitat sol·licitant.

• Les activitats on l’ objecte/finalitat principal siga la  compra de material fungible i / o inventariable per al funcionament intern de l'associació,  l'adquisició de material destinat únicament als socis, inversions, despeses ordinàries de funcionament de l'associació i/o despeses de caràcter gastronòmic vinculades a celebracions internes pròpies de l’ associació.

• Els projectes d’ activitats que no responen a activitats culturals, educatives, esportives, lúdiques, festives, tradicionals i/o popular i tenen una clara projecció/retorn social.

La concessió de subvencions es tramitarà en el règim ordinari de concurrència competitiva regulat per la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i el seu Reglament.

 

Requisits de les entitats sol·licitants.

Podran sol·licitar aquestes ajudes aquelles associacions i entitats legalment constituïdes, amb domicili social en el municipi d'Aielo de Malferit i inscrites en el Registre d'Associacions de la Comunitat Valenciana, o similar segons el seu àmbit d'actuació, i les  agrupacions de persones que si be no estan legalment associades, tenen domicili social a la localitat i desenvolupen activitats relacionades amb les tradicions locals i festes populars, i en tot cas no siguen beneficiàries de les subvencions directes concedides durant l’exercici 2022.

 

Finançament i compatibilitat

Les ajudes que es concedeixin es finançaran amb càrrec al Pressupost Municipal de l' Ajuntament d’ Aielo de Malferit de 2022 a càrrec de l’aplicació  pressupostaria 48012 334 i amb una quantia global de 12.200 euros i la concessió quedarà condicionada a la suficiència, existència i disponibilitat de crèdit.

 

Termini de presentació

Les sol.licituds en podran presentar fins el termini de 15 dies des de l'endemà de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província (01/06/2022).

Del 2 al 22 de juny de 2022.

 

Documentació

 

Subvencions destinades a alumnat escolaritzat en el 2n cicle d'Ed. Infantil a centres públics i privats concertats. Curs 2022/2023.

 

Objecte de la subvenció

L'objecte de la subvenció es finançar part de la despesa que venen assumint les famílies per l’adquisició de material escolar corresponents al 2eN Cicle d’Educació Infantil,  durant el curs 2022/2023.

 

Requisits dels beneficiaris

Podran sol·licitar aquesta subvenció els tutors legals, mares o pares d’ alumnes  escolaritzats  en el segon cicle d’infantil, als centres públics, privats concertats  residents al municipi que presenten la corresponent sol·licitud segons model normalitzat, dintre del període fixat a la convocatòria.

 

Termini de presentació de les sol·licituds

El termini de presentació de les sol·licituds serà de 15 dies hàbils a contar des del dia següent a  la publicació de l’anunci relatiu a la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de València (BOP núm. 191 del 4 d'octubre de 2022).

Del 5 al 26 d'octubre de 2022 (tots dos inclosos).

 

Forma de presentació de les sol·licituds.

Les sol·licituds hauran de presentar-se al registre d’entrada de l’Ajuntament d’Aielo de Malferit, plaça palau 4.

La sol·licitud anirà acompanyada de la documentació que s’indica al formulari. Copia del DNI dels tutors, pare o mare. Fitxa de manteniment de tercers o acreditativa de titularitat de compte bancari, el titular de la qual haurà de ser el pare, mare o tutor/a legal de l’alumne/a.

 

Documentació

 

 

CAMPANYA MUNICIPAL PER A LA PROMOCIÓ I RECOLZAMENT AL COMERÇ, L’HOSTALERIA I LA RESTAURACIÓ LOCAL D’AIELO DE MALFERIT

Objecte.

 • Prestar suport i dinamitzar  el comerç local de proximitat.
 • Incentivar i promocionar  les compres i apropar el comerç als veïns de la localitat.
 • Crear consciencia de la diversitat comercial existent, la qualitat i varietat de l’ oferta i l'estalvi de temps que suposa la compra de proximitat

 

Requisits dels participants.

Podran ser participants en aquesta promoció, qualsevol persona que realitze les sues compres en els comerços i serveis d’hostaleria i restauració locals, adherits a la campanya, els qual hauran de tenir exposats en els seus establiments comercials el distintiu de participació.

Els titulars dels comerços participants, i els seus familiars de primer grau de consanguinitat o afinitat, no podran participar amb butlletes dels seus establiments, ni els empleats dels comerços, amb butlletes de l'establiment on treballen.

 

Durada de la campanya.

La campanya i repartiment de butlletes es realitzarà durant el període comprès entre el 12  de desembre de 2022 i el 15 de gener de 2023, ambdós inclosos.

 

Participació.

Per participar en la campanya els clients ompliran la butlleta de participació que els proporcionaran els comerços i establiments d’hostaleria i restauració adherits a la campanya i la dipositaran a l'urna que hi ha al mateix comerç.

Les butlletes s'ompliran amb les dades del participant, indicant nom, cognoms i telèfon de contacte, i hauran de portar l'encuny de l'establiment en el qual s'han realitzat les compres i/o consumicions i en el qual sigui visible el nom de l'establiment.

Les urnes i butlletes de participació seran proporcionats per l'Ajuntament d’Aielo de Malferit. Les urnes seran traslladades dels comerços a les dependències municipals abans del sorteig.

Podran complimentar la butlleta corresponent els clients que:

 1. Realitzen compres en tendes i comerços per un import superior a 10 euros.
 2. Realitzen consumicions en establiments d’hostaleria per valor superior a 10 euros,  en concepte de restauració.

 

Premis.

 • Hosteleria i restauració local. S'atorgarà un total de 20 premis per valor de 40 euros cadascun d’ells.  Els premis i la seva dotació són indivisibles, i estan subjectes a la normativa fiscal vigent. Els premis deuran d’ utilitzar-se en els bars i restaurants participants i consistiran el vals bescanviables per consumicions en concepte de restauració.
 • Comerç local. S'atorgarà un total de 3 premis per valor de 200 euros i 9 premis de 100 euros. Els premis i la seva dotació són indivisibles, i estan subjectes a la normativa fiscal vigent. Les quantitats econòmiques esmentades, deuran justificar-se pels agraciats mitjançant tiquets de compra en comerços de la localitat adherits a la campanya.

 

Sorteig.

El sorteig de la campanya per determinar els premiats es realitzarà el divendres 20 de gener de 2023 a partir de les 12 hores al Saló de Plens de l’Ajuntament o en el lloc que prèviament es determine, i serà públic.

Es realitzaran dos sortejos diferenciats, atenent al següent procediment:

 • Hosteleria i restauració local. El sorteig començarà extraient a l'atzar quantes butlletes siguen necessàries per a atorgar tots els premis, en l’ordre ascendent començant per un dels premis dotats amb 100 euros i finalitzant amb els premis de 200 euros. Posteriorment, es procedirà a l’extracció de 3 butlletes de reserva per als premis per valor de 100 euros i una per auna butlleta de reserva per als premis de 200 euros.
 • Comerç local. El sorteig començarà extraient a  l'atzar quants butlletes siguin necessàries per a atorgar tots els premis. Quan un dels locals participants arribe fins a 5 butlletes premiades, les següents corresponents al mateix establiment no seran tingudes en compte. Posteriorment, es procedirà a l’extracció de cinc butlletes de reserva per a cadascun dels premis.

L’ Ajuntament d’Aielo de Malferit contactarà per telèfon amb els agraciats, els quals han de manifestar l’acceptació del premi dintre del període compres entre el 23 i el 27 de gener de 2023. En cas contrari, s’utilitzarà la corresponent butlleta de reserva.

Les butlletes que no estiguen ben complimentades seran desestimades, és a dir, aquelles que no continguem el nom complet de la persona participant i el telèfon de contacte.

 

Gestió, pagament i justificació pertinent.

El pagament de l'import de l’ajuda es realitzarà mitjançant ingrés al compte bancari per valor del premi a nom de la persona beneficiària atenent a: 

 • El seu abonament queda condicionat a la justificació, per part de les persones beneficiaries, de la quantia total amb factures i/o tickets originals de compres realitzades als comerços de la localitat durant l’any 2023. S’estableix com a termini màxim per a la seua justificació dos mesos comptadors a partir de l’endemà de la publicació en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament dels resultats del sorteig. Una vegada justificada degudament esta quantia, l’ajuntament procedirà al corresponent abonament.
 • Es consideraran despeses subvencionables, totes aquelles que es porten a terme als comerços o establiments del sector de l’hostaleria i la restauració de la localitat, sempre que estiguenn adherits a la campanya.

 

BASES.

PREMIATS.