Recaptació-Tributs Municipals

HORARI D'ATENCIÓ AL PÚBLIC
Atencio al public
Ajuntament d'Aielo de Malferit
Horari: de Dilluns a Divendres de 10:30h a 14:30h
aielo.registre@cv.gva.es
Telefon: 96 236 30 10
Fax: 96 236 31 41

DOMICILIACIONS BANCÀRIES

En l'Ajuntament d´Aielo de Malferit es poden domiciliar els següents rebuts:

IVTM (Impost municipal de vehicles de tracció mecànica)
Guals permanents
Fem i desguàs de canalons
IAE (Impost d´Activitats Econòmiques)
Cementeri municipal
Escoles esportives
EPA (Escola permanent d´Adults)

Les domiciliacions tindran efectes per a l'exercici posterior a aquell en que es demanen a l'Ajuntament, excepte si es presenten abans de la data del cobrament en període voluntari suficient com per a permetre la introducció de les dades de la domiciliació.

Per a domiciliar els tributs, es pot utilitzar la instància assenyalada i entregar-la directament en l'Ajuntament en el Departament de Recaptació, o en el Registre d'Entrada.

També es poden fer efectives les domiciliacions utilitzant el propi rebut durant el període de cobrament en voluntària, quan vagen a abonar el rebut a l'entitat bancària.

ACTUALITZACIÓ ADREÇA TRIBUTS MUNICIPALS

El rebuts de cobrament periòdic, s'entreguen al domisici fiscal que consta en la base de dades de l'Ajuntament d'Aielo de Malferit de cada tribut però no sempre coincideix amb el domicili real o actual del destinatari. En este cas, seria convenient que s´ompliga la instància de rectificació de dades tributàries, el que permetrà poder actualitzar la nostra base de dades i que els rebuts arriben al seu destí.

En cas de que no es reba el rebut en la vivenda és obligació del contribuent personar-se en l'Ajuntament per tal d'arreplegar el document de pagament, ja que el Consistori no té l'obligació d'enviar el rebut. I en el cas de que no li arribara no seria causa que impugnara la via executiva, ja que passat un dia del termini establert en el calendari fiscal automàticament, es devenga un recàrrec del 5% de l'import del rebut

OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA TAULES I CADIRES HOSTELERIA

FORMULARIS I DOCUMENTS RELACIONATS AMB L'ÀREA

Sol·licitud alta taxa fem
Sol·licitud baixa taxa fem
Sol·licitud alta taxa gual
Sol·licitud canvi titular taxa gual
Sol·licitud baixa gual
Sol·licitud canvi titular del nínxol
Solicitud cessió nínxol a l'Ajuntament
Sol·licitud inhumació-exhumació restes
Sol·licitud canvi titular taxa fem
Sol·licitud devolució baixa vehicle
Solicitud exempcio impsot vehicles minusvalidesa
Solicitud exempcio vehicle agrícola
Sol·licitud exempció IVTM 25 anys
Formulari de petició d'ocupació de la via pública

Mapa d'Aielo de Malferit

Ajuntament d'Aielo de Malferit
Plaça Palau, 1 - 46812
Aielo de Malferit - VALÈNCIA
Telèfon: 962363010 - Fax: 962363141
Protecció de dades. Avís legal.
Copyright © 2013. Tots els drets reservats.


Polígonos de
Aielo de Malferit