Pla local de cremes

Ban
Per Resolució de 15 de novembre de 2011, la Direcció General de Prevenció, Extinció d'lncendis i Emergències, ha resolt el següent:

Primer. Regulació dels horaris de cremes.

Establir amb caràcter general, en els terrenys forestals, en els limítrofs o amb una proximitat menor de 500 metres d'aquells, el període horari màxim autoritzable per a la realització de la crema de marges de cultiu o de restes agrícoles o forestals, així com la crema de canyars, canyissars o matolls lligada a algun tipus d'aprofitament, entre el moment de clarejar el dia i dues hores abans de fer-se de nit . Entenent que en I'horari de la crema s'inclou el temps necessari per a la total extinció.

L'Alcalde

Com funciona
El Pla Local de Cremes entrará en vigor el pròxim dia 1 de gener, i a partir d'aquesta data per encendre foc cal seguir les següents passes:

-Localitzar al planol que s'adjunta la lletra corresponent on está ubicada la parcel.la on es vol encendre foc.

-Després cal consultar al calendari els dies que es pot cremar en cada zona. El resum es aquest:


-L’horari per realitzar les cremes será el següent:

De l'1 d'octubre al 30 de juny des de I'eixida del sol fins les 13:30 hores.

De l'1 de juliol al 30 de setembre des de l'eixida del sol fins les 11 hores, previa autorització.

Cal demanar permis?
-Sí, quan par les característiques del traball s'haja de cremar fora dels dies establits.

-No es podrá cremar restes de vara a menys de 100 metres d'una casa de camp.

-No es podrá cremar restes de vara en una franja de 150 metres al voltant del casc urbá a exepció de terreny industrial i amb compliment del Decret de l'alcaldia d'Aieio de Malferit, núm 247/07.

-NO, quan es creme els dies i hores que estableix el Pla Localde Cremes.

Mesures de precaució a tenir en compte

Aquesta autorització no será válida par als dies de ponent, i si una vegada començats els treballs apareix el ponent, suspendrá automáticament l'operació i s'haurá d'apagar el foc.
No s'abandonará la vigilancia de la zona compresa fins a 50 metres de la crema, fins que el foc estiga totalment apagat i hagen passat 2 horas sense que s'hi observen brases.
Préviament a la crema s'ha de netejar de brossa i matoll una faixa d'amplaria suficient no inferior en cap cas a dos metres al voltant d'on es vulga realitzar la crema.
La persona interessada haura de prendre totes les mesures que considere oportunes, i en tot moment sera el responsable dels danys que cause.
Quan l'acumulació siga de llenya, residus agrícoles o residus forestals, aquest no es podrá realitzar als camins forestals ni a menys de 10 metres del camí.
En qualsevol cas, no s'aplicará aquest Pla els dies que siguen declarats de Perill per la Conselleria de Medi Ambient = ALERTA 3.
Quan l'acumulació siga de llenya, residus agrícoles o residus forestals, aquest no es podrá realitzar als camins forestals ni a menys de 10 metres del camí.
Es prohibeixen, com a mesura precautòria general, en la totalitat dels terrenys forestals i a 500 metres d'aquests, les activitats següents:
• Llançar fem o qualsevol altre tipus d'escombraries foro de les zones establides a I'efecte.
• Llançament de coets, globus o artefactes de qualsevol classe que continguen foc o puguen produir-lo.
• Llançar burilles (colilles) o mistos.
• Encendre foc per escalfar-se fora dels llocs preparats i autoritzats.
• La instal.lació o el manteniment de dipósits de residus sòIids que incomplisquen les condicions legalment establides pera la seua instal.lació.
• La cremo de canyars, canyissars,

La realització de foc fora del que estableix aquest Pla será sancionable d'acord amb el que estableix la Llei Forestal.

Els mesos de novembre a febrer es podrà cremar restes vegetals fora de la zona autoritzada amb permis de l'ajuntament.

En cas d’advertir un incendi, cridar al telèfon d’Emergencies de la Generalitat 112, o bé a l’Ajuntament, Agents forestals o Policia.

Calendaris

Dia crema ZONA A • LA SOLANA

Dia crema ZONA B • L’OMBRIA

Cremes prohibides Estiu i Setmana Santa

Descarrega't ací el PDF del Plà de Cremes 2016-2017

Mapa d'Aielo de Malferit

Ajuntament d'Aielo de Malferit
Plaça Palau, 1 - 46812
Aielo de Malferit - VALÈNCIA
Telèfon: 962363010 - Fax: 962363141
Protecció de dades. Avís legal.
Copyright © 2013. Tots els drets reservats.