Pla local de cremes

Descarrega't ací el PDF del Plà de Cremes 2017-2018

Ban
Per resolució de 10 de març de 2014, la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Emergències, ha resolt el següent:

PRIMER: Regulació dels horaris de cremes.

Establir amb caràcter general, en els terrenys forestals, en els limítrofs o amb una proximitat menor de 500 metres d’aquells, el període horari màxim autoritzable per a la realització de la crema de marges de cultiu o de restes agrícoles o forestals, així com la crema de canyars, canyissars o matolls lligada a algun tipus d’aprofitament, entre el moment de clarejar el dia i dues hores abans de fer-se de nit. Entenent que en l’horari de la crema s’inclou el temps necessari per a la total extinció.

L'Alcalde

Com funciona
El Pla Local de Cremes entrará en vigor el pròxim dia 1 de gener, i a partir d'aquesta data per encendre foc cal seguir les següents passes:

-Localitzar al planol que s'adjunta la lletra corresponent on está ubicada la parcel.la on es vol encendre foc.

-Després cal consultar al calendari els dies que es pot cremar en cada zona. El resum es aquest:

-L’horari per realitzar les cremes será el següent:

De l'1 d'octubre al 30 de maig des de I'eixida del sol fins les 13:30 hores.

De l'1 de juliol al 30 de setembre des de l'eixida del sol fins les 11 hores, previa autorització.

Cal demanar permis?
-Sí, quan par les característiques del traball s'haja de cremar fora dels dies establits.

-No es podrá cremar restes de vara a menys de 100 metres d'una casa de camp.

-No es podrá cremar restes de vara en una franja de 150 metres al voltant del casc urbá a exepció de terreny industrial i amb compliment del Decret de l'alcaldia d'Aieio de Malferit, núm 247/07.

-NO, quan es creme els dies i hores que estableix el Pla Localde Cremes.

Mesures de precaució a tenir en compte

Aquesta autorització no será válida par als dies de ponent, i si una vegada començats els treballs apareix el ponent, suspendrá automáticament l'operació i s'haurá d'apagar el foc.
No s'abandonará la vigilancia de la zona compresa fins a 50 metres de la crema, fins que el foc estiga totalment apagat i hagen passat 2 horas sense que s'hi observen brases.
Préviament a la crema s'ha de netejar de brossa i matoll una faixa d'amplaria suficient no inferior en cap cas a dos metres al voltant d'on es vulga realitzar la crema.
La persona interessada haura de prendre totes les mesures que considere oportunes, i en tot moment sera el responsable dels danys que cause.
Quan l'acumulació siga de llenya, residus agrícoles o residus forestals, aquest no es podrá realitzar als camins forestals ni a menys de 10 metres del camí.
En qualsevol cas, no s'aplicará aquest Pla els dies que siguen declarats de Perill per la Conselleria de Medi Ambient = ALERTA 3.
Quan l'acumulació siga de llenya, residus agrícoles o residus forestals, aquest no es podrá realitzar als camins forestals ni a menys de 10 metres del camí.
Es prohibeixen, com a mesura precautòria general, en la totalitat dels terrenys forestals i a 500 metres d'aquests, les activitats següents:
• Llançar fem o qualsevol altre tipus d'escombraries foro de les zones establides a I'efecte.
• Llançament de coets, globus o artefactes de qualsevol classe que continguen foc o puguen produir-lo.
• Llançar burilles (colilles) o mistos.
• Encendre foc per escalfar-se fora dels llocs preparats i autoritzats.
• La instal.lació o el manteniment de dipósits de residus sòIids que incomplisquen les condicions legalment establides pera la seua instal.lació.
• La cremo de canyars, canyissars,

La realització de foc fora del que estableix aquest Pla será sancionable d'acord amb el que estableix la Llei Forestal.

En cas d’advertir un incendi, cridar al telèfon d’Emergencies de la Generalitat 112, o bé a l’Ajuntament, Agents forestals o Policia.

Calendaris

Dia crema ZONA A • LA SOLANA

Dia crema ZONA B • L’OMBRIA

Cremes prohibides Estiu i Setmana Santa

Descarrega't ací el PDF del Plà de Cremes 2017-2018

Mapa d'Aielo de Malferit

Ajuntament d'Aielo de Malferit
Plaça Palau, 1 - 46812
Aielo de Malferit - VALÈNCIA
Telèfon: 962363010 - Fax: 962363141
Protecció de dades. Avís legal.
Copyright © 2013. Tots els drets reservats.


Polígonos de
Aielo de Malferit