Ordenances

Ordenança administració electrònica 27/04/2018
Ordenança d'obres i llicència d'activitats d'ocupació 24/01/2017
Ordenança reguladora de preus de l'escoleta infantil 25/07/2008
Ordenança de retirada de vehicles i dipòsit municipal 2013
Ordenança de policia i bon govern 12/01/2017
Ordenança fiscal reguladora de la taxa per arreplegada de residuos sòlids urbans, tractament i eliminació dels mateixos 31/12/2008
Ordenança fiscal reguladora de la taxa per ocupació de terrenys de us public, locals amb mercancies 31/12/2007
Ordenança fiscal reguladora de l´impost sobre construccions, instal·lacions i obres 31/12/2008
Ordenança fiscal reguladora de l´impost sobre vehicles de tracció mecànica 31/12/2008
Ordenança fiscal reguladora de la taxa per concessió de llicències municipals d´ocupació 31/12/2008
Ordenança reguladora de la taxa per entrades de vehicles a traves de les voreres i reserves de vía pública per a aparcament exclusiu 31/12/2008
Ordenança reguladora de l'ús públic per la prestació, participaicó, utilització o aprofitament de les instal·lacions esportives municipals d´Aielo de Malferit 18/05/2012
Ordenança reguladora taxa cementeri municipal 31/12/2008
Ordenança reguladora taxa per expedició de documents administratius 31/12/2008
Ordenança reguladora de la taxa d'obertura d'establiments 31/12/2008
Ordenança reguladora del camp 1993
Ordenança municipal de proteccio i tinença d'animals de companyia
Ordenança taxa animals potencialment perillosos 17/12/2013
Ordenança taules i cadires 01/01/2013
Ordenança gestió recaptació i inspecció dels tributs locals 17/06/2013
Ordenança concessió de subvencions municipals 17/06/2013
Ordenança fiscal reguladora de la venda no sedentària i mercat municipal a l'aire lliure 17/06/2013
Ordenança reguladora de l’aprofitament de béns patrimonials en sòl rústic 05/01/2017

Mapa d'Aielo de Malferit

Ajuntament d'Aielo de Malferit
Plaça Palau, 1 - 46812
Aielo de Malferit - VALÈNCIA
Telèfon: 962363010 - Fax: 962363141
Protecció de dades. Avís legal.
Copyright © 2013. Tots els drets reservats.


Polígonos de
Aielo de Malferit