Ordenances

Ordenança de retirada de vehicles i dipòsit municipal
Ordenança de policia i bon govern
Ordenança fiscal reguladora de la taxa per arreplegada de residuos sòlids urbans, tractament i eliminació dels mateixos
Ordenança fiscal reguladora de la taxa per ocupació de terrenys de us public, locals amb mercancies
Ordenança fiscal reguladora de l´impost sobre construccions, instal·lacions i obres
Ordenança fiscal reguladora de l´impost sobre vehicles de tracció mecànica
Ordenança fiscal reguladora de la taxa per concessió de llicències municipals d´ocupació
Ordenança reguladora de la taxa per entrades de vehicles a traves de les voreres i reserves de vía pública per a aparcament exclusiu
Ordenança reguladora de l'ús públic per la prestació, participaicó, utilització o aprofitament de les instal·lacions esportives municipals d´Aielo de Malferit
Ordenança reguladora taxa cementeri municipal
Ordenança reguladora taxa per expedició de documents administratius
Ordenança reguladora de la taxa d'obertura d'establiments
Ordenança reguladora del camp
Ordenança municipal de proteccio i tinença d'animals de companyia
Ordenança taxa animals potencialment perillosos
Ordenança taules i cadires
Ordenança gestió recaptació i inspecció dels tributs locals
Ordenança concessió de subvencions municipals
Ordenança fiscal reguladora de la venda no sedentària i mercat municipal a l'aire lliure
Ordenança reguladora de l’aprofitament de béns patrimonials en sòl rústic

Mapa d'Aielo de Malferit

Ajuntament d'Aielo de Malferit
Plaça Palau, 1 - 46812
Aielo de Malferit - VALÈNCIA
Telèfon: 962363010 - Fax: 962363141
Protecció de dades. Avís legal.
Copyright © 2013. Tots els drets reservats.