Impresos

General

Instància general

Agencia de Desenvolupament Local - Ocupació

Sol·licitud inscripció borsa d'ocupació

Cultura

Sol·licitud de cessió de material municipal
Sol·licitud de carnet de la biblioteca

Educació

Sol·licitud de matrícula Escoleta Infantil. Curs 2018-2019

Sol·licitud de matrícula Escola d’ Adults. Curs 2017-2018
Sol·licitud de baixa Escola d’ Adults. Curs 2017-2018

Escola Municipal de Música

Sol·licitud de matrícula Escola Municipal de Música. Curs 2018 – 2019

Sol·licitud de baixa Escola Municipal de Música. Curs 2017 – 2018

Esports

Full de Reclamacions Poliesportiu Municipal

Sol·licitud de matrícula Escoles Esportives Municipals. Curs 2017–2018

Sol·licitud de baixa Escoles Esportives Municipals. Curs 2017-2018

Sol·licitud de matrícula Escola Municipals de futbol. Curs 2017-2018

Padró

Alta en el Padró d'Habitants
Autorització d´habitatge
Certificat d'empadronament
Informació útil sobre les peticions al padró d´habitants
Modificació de canvi de domicili al padró d´habitants
Modificació de dades personals en el Padró d'Habitants

Serveis socials

Informació útil sobre la Petició d'ajuda a domicili
Informació útil sobre la targeta d'estacionament de vehicles
Sol·licitud d'ajuda a domicili
Sol·licitud de targeta d'estacionament de vehicles - persones amb mobilitat reduïda

Tributs-recaptació

Sol·licitud alta taxa fem
Sol·licitud baixa taxa fem
Sol·licitud alta taxa gual
Sol·licitud canvi titular taxa gual
Sol·licitud baixa gual
Sol·licitud canvi titular del nínxol
Solicitud cessió nínxol a l'Ajuntament
Sol·licitud inhumació-exhumació restes
Sol·licitud canvi titular taxa fem
Sol·licitud devolució baixa vehicle
Solicitud exempcio impsot vehicles minusvalidesa
Solicitud exempcio vehicle agrícola
Sol·licitud exempció IVTM 25 anys
Formulari de petició d'ocupació de la via pública

Urbanisme

Declaració responsable llicència primera ocupació
Declaració responsable llicència segona ocupació
Llicència urbanística primera ocupació
Llicència urbanística segona ocupació
Declaració responsable obra major
Declaració responsable obra menor
Llicència urbanística obra major
Llicència urbanística obra menor
Llicència parcelació o divisió de terrenys
Autorització administrativa complexe inmobiliari
Declaració responsable tècnic
Compatibilitat urbanística
Comunicació activitat innòcua
Declaració responsable ambiental
Comunicació de posada en funcionament activitats subjectes a llicència ambiental
Comunicació apertura espectacles
Model seguretat responsabilitat civil
Canvi titular espectacles
Cesió de drets en instruments d'intervenció ambiental
Llicència ambiental

Joventut

Inscripció activitats
Sol·licitud de baixa de activitats

Policia local

Sol.licitud disparar traques
Al·legacions per multes
Sol.licitud tancament de carrer
Instància general
Model renovació llicencia gossos perillosos

Agricultura

Canvi nom bens naturalesa rústica (Model 901)
Canvi cultiu (Model 904)
Sol.licitud danys produïts pels conills

Mapa d'Aielo de Malferit

Ajuntament d'Aielo de Malferit
Plaça Palau, 1 - 46812
Aielo de Malferit - VALÈNCIA
Telèfon: 962363010 - Fax: 962363141
Protecció de dades. Avís legal.
Copyright © 2013. Tots els drets reservats.


Polígonos de
Aielo de Malferit