Cadastre

El cadastre immobiliari és un registre depenent del Ministeri d’Hisenda i d’Administracions Públiques en el qual es descriuen els béns immobles rústics, urbans i de característiques especials. La inscripció dels béns en el mateix és obligatòria, així com la incorporació de les alteracions que podera hi haure.

Quins fets, actes o negocis deuen ser declarats al cadastre?

Una declaració cadastral és el document pel qual es posa en coneixement del Cadastre que s’ha produït una modificació a l’immoble que afecta la seua descripció cadastral. És obligatori formalitzar-la quan es duguen a terme els següents fets, actes o negocis:

La realització de noves construccions i l’ampliació, rehabilitació, reforma, o enderrocament de las ja existents, ja siga parcial o total.
La modificació d’ús o destí i els canvis de classe de cultiu o aprofitament.
La segregació, divisió, agregació i agrupació dels béns immobles.
L’adquisició de la propietat, així com la seua consolidació
La constitució, modificació, adquisició de la titularitat de una concessió administrativa i dels drets reals d’usufructe i de superfície, així com determinats drets de gaudiment.
Les variacions en la quota de participació que corresponga a cadascú dels cònjuges en els béns immobles comuns, així com la composició interna en la quota de participació de cadascú dels comuners, membres o partíceps de les comunitats o entitats sense personalitat jurídica.

ATENCIO I INFORMACIO AL PUBLIC:
Ajuntament d'Aielo de Malferit
Horari: de Dilluns a Divendres de 10:30h a 14:30h
aielo.cadastre@cv.gva.es
Telèfon: 96 236 30 10

CALENDARI D' ASSISTENCIA TECNICA SERVEI DE CADASTRE:
El tècnic responsable de les revisions i actualitzacions del cadastre tindrà atenció al públic els dies:

  • 19 de gener
  • 23 de març
  • 18 de maig
  • 20 de juliol
  • 21 de setembre
  • 46 de novembre

L' assistència es prestarà en les oficines de l' Ajuntament en horari de 9 a 14 hores. Es recomana demanar cita prèvia cridant al telèfon 962363010.

Documents relacionats amb el Cadastre

Més informació i impresos a la pàgina web del cadastre

PIC: PUNT D'INFORMACIÓ CADASTRAL

El Punt d'Informació Cadastral ( P.I.C. ), és un servici autoritzat a l'Ajuntament d'Aielo de Malferit, pel Ministeri d'Economia i Hisenda, Gerència Regional del Cadastre de València, pel qual pot emetre certificats cadastrals, descriptius i gràfics, de les propietats de qualsevol contribuent que ho sol·licite, sense tindre que desplaçar-se a València.

L'esmentat Punt d'Informació Cadastral, està situat en la primera planta de les oficines de l’Ajuntament, ubicades a la Plaça Palau, núm. 4.

Per a sol·licitar el certificat, l'interessat haurà de personar-se en l'esmentada oficina, amb el seu D.N.I., o per mitjà d'un representant que haurà d'aportar, fotocòpia del seu D.N.I. i de l'interessat, així com una autorització per a accedir a les dades cadastrals, tal com determina la legislació vigent.

L'entrega del certificat és immediat i en l'actualitat el servici és gratuït. L’horari d’atenció és de dilluns a divendres de 10:30 a 14:30 hores.

Accés a la seu electrònica del Cadastre
Accés a la consulta cadastral sense indentificació digital
Accés a la cartografia cadastral d'Ontinyent

Mapa d'Aielo de Malferit

Ajuntament d'Aielo de Malferit
Plaça Palau, 1 - 46812
Aielo de Malferit - VALÈNCIA
Telèfon: 962363010 - Fax: 962363141
Protecció de dades. Avís legal.
Copyright © 2013. Tots els drets reservats.


Polígonos de
Aielo de Malferit